مسیر سبز مخصوص خودروهای الکتریکی

 

مسیر سبز مخصوص خودروهای الکتریکی
این خودورها با حرکت روی این مسیر سبز به صورت بیسیم شارژ می شوند و حرکت می کنند.
از سال آینده این طرح در تمام آزادراه های انگلیس اجرا می شود.

این مطلب دارد بدون نظر