آزمون2 ( ما دو تا با هم هستیم )

سوال 1: کدام حیوان زیر 4 زانو دارد .

سوال 2: واحد پول روسیه چیست؟

سوال 3: کوتاه ترین آیه ی بی نقطه ی قرآن چیست؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 4: نخستین نصب صندوق پستی جهان در چه شهری بود؟

سوال 5: کدام درخت نماد صلح است؟

سوال 6: مخترع رادیو کیست؟

سوال 7: واحد اندازه گیری الماس چیست؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 8: قلب میگو در کجا قرار دارد؟

سوال 9: چند درصد استخوان انسان در پا قرار دارد؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 10: انسان سالانه چند بار پلک می زند؟

پاسخگویی به سوال

راهنمای آزمون :

http://fotopoia.ir/?page_id=511

این مطلب دارد بدون نظر