آزمون3( ما دو تا با هم هستیم )

سوال 1: کوتاه ترین آیه ی بی نقطه ی قرآن چیست؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 2: واحد اندازه گیری الماس چیست؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 3: چند درصد استخوان انسان در پا قرار دارد؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 4: ﺗﻠﻔﻭﻥ ﺭﺍ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﺍﺧﺗﺭﺍﻉ ﮐﺭﺩ؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 5: برای نخستین بار چه کسی تلویزیون را تکمیل کردند؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 6: کوچک ترین کشور اروپا چه نام دارد ؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 7: در هر یک لیتر آب چند گرم نمک وجود دارد ؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 8: بزرگ ترین حیوان رو زمین چه نام دارد ؟

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 9: در کدام کشور سینما وجود ندارد ؟ ( قبل از سال 2016)

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

سوال 10: در چه سالی جنگ جهانی اول شروع شد

اوه . اشتباه پاسخ دادی 🙁 - در آزمون بعدی جبران کن 😉

پاسخگویی به سوال

راهنمای آزمون :

http://fotopoia.ir/?page_id=511

این مطلب دارد بدون نظر