نمونه خلقت خداوند

نمونه خلقت پروردگار یکتا

یکی از کوچک ترین خلاقت های خداوند

نگاه کنید به درختان رنگی

این مطلب دارد بدون نظر