همیشه آرزو های بزرگ داشته باش

این گربه آرزو ببر شدن رو داره

شاید آرزو بزرگی هست .

ولی با همون آرزو می تونه خیلی امید پیدا کنه

ما هم آرزو بزرگ داشته باشیم

این مطلب دارد بدون نظر